Algemene Voorwaarden inzake Trainingen en Opleidingen van The Generation Keeper bv.

Deze Algemene Voorwaarden dateren van 1 sept-2023.

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden.

The Generation Keeper bv: The Generation Keeper bv, gevestigd te (2564EE) Den Haag, aan de Appelstraat 193, ook wel genoemd TGK. Het kantoor en bezoekadres van de TGK is gevestigd aan de Leuvensestraat 85, 2587 GD, te Den Haag.

Incompany-/Maatwerkopleiding: Een Opleiding die TGK verzorgt voor een externe organisatie voor een door de externe organisatie aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die bij TGK een Opleiding afneemt.

Leermateriaal: Al het voor een Opleiding gebruikte opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm ook.

Opleiding: Een door TGK verzorgde opleiding, training, cursus, her- of bijscholing, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding, die wordt gegeven bij TGK dan wel bij een klant. Een opleiding kan verspreid zijn over meerdere modules.

Prijs: de kosten voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studiecontract (op afstand): een overeenkomst (op afstand) tussen TGK en Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door TGK, al dan niet ten behoeve van de werknemers van die Klant en al dan niet tot stand gekomen via elektronische communicatie.

Website: de website www.thegenerationkeeper.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, gesloten Studiecontracten en diensten van TGK zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden. TGK wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen TGK en Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijv. e-mail, online leerplatform of op de website).
 4. In de gevallen waarin het betreffende Studiecontract en/of de Algemene voorwaarden niet voorziet, zal TGK een regeling treffen naar redelijkheid.
 1. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen TGK en Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door eenbepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van die bepaling.

Artikel 3 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van

de Klant zoals vermeld in een (indien gevraagd) bij te voegen, geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

 1. Ieder die een Opleiding volgt, is indien gevraagd verplicht tijdens de eerste bijeenkomst van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van TGK, te tonen.

Artikel 4 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de

betalingswijze staan vermeld in de begrotingen en voorstellen, op de facturen evenals of een opleidingsprijs inclusief of exclusief BTW is.

 1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van het Studiecontract, kunnen door TGK worden doorberekend aan de Klant.
 2. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 9 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een verhoging van de prijs van de Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van het Studiecontract, heeft de Klant het recht het Studiecontract te ontbinden.
 3. TGK zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten van het Leermateriaal en reprorechten.
 4. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van BTW.

Artikel 5 – Studiecontract

 1. De Klant gaat een Studiecontract aan met TGK door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats via (1) het aan de klant opgestuurde inschrijfformulier, (2) telefonisch of (3) per e-mail.
 2. Het Studiecontract komt tot stand wanneer TGK de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop TGK schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Leermateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. TGK is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is TGK gerechtigd het Studiecontract te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Studiecontract over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van TGK. TGK kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Betaling

1. Indien een klant een particulier is vindt betaling plaats door middel van een overschrijving van het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld moet voor aanvang van de Opleiding op rekening van TGK staan.

 1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de desbetreffende factuur is vermeld. TGK hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 3. Indien een Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt TGK een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die TGK moet maken om het aan TGK toekomende bedrag te innen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,–. Indien de klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal TGK de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 3. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen direct opeisbaar.
 4. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of het Studiecontract mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsverplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan TGK op grond van het Studiecontract. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 7 – Levering Leermateriaal

 1. TGK levert het Leermateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant of op de eerste opleidingsdag afhankelijk van de Opleiding.
 2. Alle door TGK gehanteerde leveringstermijnen van Leermateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van het Studiecontract aan TGK bekend waren. TGK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. TGK is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van het Studiecontract hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van Leermateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 8 – Annulering van de Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde Opleidingsmodule naar het oordeel van TGK onvoldoende is, staat het TGK vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende module op een andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien TGK en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dat geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van de Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via een schriftelijke melding aan TGK plaatsvinden. Als moment van ontvangst door TGK van de annulering geldt in het geval van (1) een brief: de datum van het poststempel en (2) e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail, waarbij bevestiging van ontvangst door TGK kan worden aangetoond. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en 4.
 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 11 in geval van een Overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat TGK gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs met een minimum van € 50,– b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.
 2. Annulering door de Klant van een Incompany- /maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat TGK met de uitvoering van die Incompany- /maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van zo’n Opleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan TGK. Als moment van ontvangst van de annulering door TGK geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door TGK. De geplande aanvangsdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 5.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 geldt dat TGK gerechtigd is de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:
 4. bij annulering na totstandkoming van het Studiecontract, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 4 lid 5: 20% van de kosten van de Incompany- /maatwerkopleiding.
 5. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/maatwerkopleiding
 6. b. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/maatwerkopleiding d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany- /maatwerkopleiding.

Artikel 9 – Uitval van een Docent c.q. Eindbeoordelaar.

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of eindbeoordelaar zal TGK – voor zover mogelijk- voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal TGK de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of de betreffende eindpresentatie alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of eindbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. TGK zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (1) een opleiding of een eindbijeenkomst annuleren vanwege de uitval van een docent of examenbeoordelaar, of (2) het Studiecontract tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 10 – Beëindiging Opleiding

Overeenkomst op afstand

 1. Indien de Klant een particulier is heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Leermateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van ontvangst van het Leermateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5 lid 1 dient de Klant het ontvangen Leermateriaal zo spoedig mogelijk aan TGK terug te sturen. TGK is gerechtigd de directe kosten van terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Tussentijdse beëindiging Studiecontract
 3. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding het Studiecontract tussentijds beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van het door Klant aan TGK betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (1) hetgeen is bepaald in artikel 4 lid 4 en 5, en (2) de kosten voor het (nog) niet ingeleverde Leermateriaal.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door Klant aan TGK betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (1) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van het Studiecontract heeft plaatsgevonden en/of (2) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar verschuldigd aan TGK, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerder met kosten voor genoten meerjarige onderdelen, zoals portfolio begeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 5. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of Opleidingsonderdelen is ter uitsluitende beoordeling van TGK en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van het Studiecontract ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit –waarbij geldt dat TGK een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van TGK

 1. In het geval dat TGK aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan de Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot de directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, -bijvoorbeeld vervolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet-, is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van TGK geldt het voorafgaande niet.
 2. TGK is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemer(s) van een Opleiding.
 3. TGK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Leermateriaal, de brochure, de website of enig ander werk voorvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. TGK is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor TGK verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van TGK of die door TGK zijn aangesteld voor de uitvoering van het Studiecontract).
 6. TGK behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of (seksueel) gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen worden geschorst van de Opleiding.
 7. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

 1. TGK, haar personeel en/of voor TGK werkende personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. TGK conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het cursistenbestand van TGK. Het privacy statement staat op de Website. Indien de Klant bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens, kan de Klant dit schriftelijk aan TGK melden.
 2. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding garandeert de Klant dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door TGK.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door TGK verstrekte en samengestelde Leermateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij TGK. Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGK.
 2. De Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan TGK verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door TGK worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. Het Studiecontract wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een klacht aanhangig maakt bij TGK dient TGK binnen 4 weken na ontvangst van de klacht te hebben gereageerd. Indien TGK de klacht niet direct afdoende kan afhandelen zal in de eerste reactie een indicatie worden gegeven wanneer een afdoende antwoord kan worden verwacht.