1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie The Generation Keeper persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) klanten
b. bezoekers van www.thegenerationkeeper.nl;
c. alle overige personen van wie The Generation Keeper persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

he Generation Keeper verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een cursus of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. Op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

3. Doeleinden verwerking

The Generation Keeper verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een overeenkomst, training of coaching en voor de declaratie van verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst;
c. een wettelijke verplichting;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

The Generation Keeper kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens mijn instructies verwerken. Hun werkzaamheden voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

The Generation Keeper deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een training is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. The Generation Keeper deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Bewaren van gegevens

The Generation Keeper bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. The Generation Keeper hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. gegevens van cursisten: 1 jaar na het einde van de cursus;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel)administratieve gegevens: 1 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

8. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht The Generation Keeper te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met The Generation Keeper door een e-mailbericht te sturen naar info@thegenerationkeeper.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop The Generation Keeper persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met The Generation Keeper door een e-mailbericht te sturen naar info@thegenerationkeeper.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.